معارفه مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران برگزار شد

دکتر محمد جعفر محمدزاده، مدیر رادیو ایران، مرضیه محمودی را به عنوان مدیر گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی معرفی کرد.

1400/07/12
|
14:25

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمد زاده مدیر رادیو ایران با حضور مدیران گروه های مختلف این شبکه رادیویی ،مرضیه محمودی را به عنوان مدیر گروه دانش و اقتصاد معرفی کرد و از زحمات دکتر محمد جلییل آل امین قدردانی کرد.
خانم مرضیه محمودی که به سمت مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران منصوب شده است پیش از این سرپرست شبکه رادیویی اقتصاد ،مدیر گروه کسب و کار رادیو اقتصاد، مدیر طرح و برنامه رادیو گفت و گو، سرپرست اطلاعات و برنامه ریزی رادیو اقتصاد و همچنین مدیر گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفت و گو در کنار انجام فعالیت های علمی، پژوهشی مختلف را در سوابق خود دارد.
محمد جلییل آل امین مدیر سابق گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران هم اکنون، مدیر طرح و برنامه معاونت سیما ست.

دسترسی سریع