نمایشی از حضور مردم روی موج رادیو ایران

گزارش علی رشیدی با یك خانواده كه با موتورسیكلت در راهپیمایی 22 یهمن حضور دارند

1400/11/22
|
12:31
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «علی رشیدی » گزارشگر رادیو ایران به میان مردم رفته و با آنان درباره این حضور ملی صحبت كرده است.
به اتفاق بشنویم

دسترسی سریع