رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

چقدر محصولات ارگانیک در سلامت انسان تاثیر دارند؟

رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان در برنامه رهاورد رادیو ایران در این خصوص می گوید

1396/12/02
|
07:53

موضوع: اهمیت محصولات ارگانیگ در حفظ سلامت انسان
کارشناس: رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان

دسترسی سریع
رهاورد