راهی به آبادی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

راهي به آبادي

صدای روستایی ها هستیم

همه ما بارها این جمله را شنیدهایم که ایران تاریخ دیرینه های دارد. کافی است سری به گوشه گوشه ایران بزنیم،تا متوجه شویم هر روســتایی ویژگیهای خاص خودش را دارد؛ طبیعت، معماری، آداب و رسوم مردم و...

1400/07/17
|
14:25

صدای آب، صدای زندگانی پیچ رادیو که باز میشــود عباس سنجری گزارشگر پیشکسوت رادیو ایران با طمأنینه و آرامش خاصی در آن موقع شب با مخاطب خود صحبت میکند: دوستان برنامه »راهی به آبادی« همصدایی با شماســت. شنیدن کالم گرم و سخنان محبتآمیز شماست. این بار من عباس سنجری قصــد دارم به روســتای زیبای جلیزجنــد از توابع بخش مرکزی شهرســتان فیروزکوه استان تهران سفر کنم تا ضمن دیدار و تهیه گزارشــی رادیویی در کنار روستاییان باشم. پای صحبت گرم آنها بشینم. گل بگیم و گل بشنویم و سعی بکنیم با این خوبان ارتباط عاطفی بسیار خوبی برقرار بکنیم. باید خدمتتان عرض کنم روستای ً با ما از طریق جلیزجند در مســیر تنگه واشی قرارگرفته است لطفا امواج برنامه»راهی به آبادی« با رادیوی ایران همراه باشید. رادیو ایران صدای روستا عباس موسایی سنجری )عباس سنجری( متولد سال 1338 است و از ســال 1360 بهعنوان گزارشــگر با رادیو ایران همکاری داشته اســت. او که اول مهر ســال 1361 وارد رادیو شده از همان زمان، فعالیت حرفهای خود را در برنامههایی چون»راه شــب«، »ســام صبحبهخیر«، »وضعیت قرمز« و ... آغاز کرد. سنجری در زمانی که نه اینترنت بوده نه موبایل، با مشقت خاصی همراه با دیگر همکاران خود، صدای جوانان برومند نظام را به گوش ملت رسانده است. او که خود یادگاری از جنگ اســت و سال 1361 در منطقه عملیاتی فاو شیمیایی شده تا امروز جوایز متعددی را از جشنوارههای متعدد از آن خود ساخته است؛ کسب مقام اول در اولین جشنواره رادیو، مقام برتر در چهاردهمین جشنواره بینالمللی رادیو، انتخاب او در مقام سفیر سالمت از ســوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کسب مقام اول در جشنواره شهری، جشنواره کتاب و رسانه، جشنوارههای دفاع مقدس و همچنین جشنواره برنامههای منتخب رادیو ایران و جشنواره قصهگویی استان گلستان از نمونههای بارز آن است. این مجری و گزارشــگر پیشکســوت رادیو ایــران، میگوید: گزارشگری در»راهی به آبادی« کاری دلی و پر از عشق است. صبح ساعت هشت که حرکت کنید، بعد از طی مسیر 150 کیلومتری در بین استان تهران و مازندران وارد منطقهای کوهستانی بهعنوانمثال بابا یرده میشوید. بعد از 20 دقیقه در یک جاده سرباالیی صعبالعبور راهت را ادامه میدهی تا میرسی به سیاهچادری که عزیزان عشایر در آن زندگی میکنند. این عشایر و کشــاورزان و باغداران آنقدر ً زبان من قاصر است که از خوب، مهربان و باصفا هســتند که واقعا محبــت آنها صحبت کنم. بالفاصله وقتی وارد شــدید، با احترام جمع میشوند، یک ســفرهای پهن میکنند آنچه دارند سر سفره میآورند از سرشیر و ماست و کشک گرفته تا دوغ؛ هرچه که دارند میآورند و از شما پذیرایی میکنند. اینجاست که من باید خودم را بهعنوان نماینده رسانه طوری مطرح بکنم که آنها جذب بشوند و حرفهایشان را به گوش مســئوالن برسانیم. او ادامه میدهد: از چیزهایی که خیلی برای من مهم است همین داشتن رادیوی بدون برق یا رادیوی باتری دار است. خیلی از عشایر خیلی از دامداران در بیابانها زندگی میکنند و اینها حتی در فصل ســرما برق و گاز ندارند و از مشکالتشان برای ما صحبت میکنند. یکی از مشکالتی که در منطقه کوهستانی و صعبالعبور روستاهای فیروزکوه به چشم میخورد نداشــتن گاز، برق یا آب آشامیدنی است. این عزیزان به خاطر اینکه بتوانند چرخه اقتصاد کشورمان را به گردش دربیاورند کار میکنند و تالش میکنند و میکوشند با همه نارساییها و کمبودها بسازند، ولی آنچه وظیفه من عباس سنجری بهعنوان گزارشگر برنامه »راهی به آبادی« است، این است که من میروم کنارشان مینشینم، بــا آنها صحبت میکنم، این صحبت گاهی با پدر و یک مادر پیر است، با کســی است که مشــغول تهیه لبنیات است. کارآفرینی میکنند، گلیم و قالی میبافند. کاری را که در چرخه کارشان هست، انجام میدهند. وقتی من صادقانه گزارش را بیاورم و گزارش پخش شــود. این عزیزان از طریق برنامه»راهی بــه آبادی« که روی موج AM ردیف 558 کیلوهرتز پخش میشود، صحبتهایشان را گوش میدهند. خیلی اوقات شــده وقتی با این عزیزان صحبت میکنم، وظیفه خودم میدانم که زنگ بزنم یا پیامک بفرســتم به فرماندار. میگویم آقای فرماندار امشب ساعت 05:22 شب بهطور مثال صدای روستای شاد دهند پخش میشود. صحبت اهالی منطقه کوهستانی بابا یرد پخش میشــود، گوش بدهید و توجه کنید که اینها چه مشکالتی دارند. مگر چی از شما میخواهند؟ در بعضی جاها مثال جاده ناهموار است یا یکی از مشکالت مناطق مختلف بهویژه مناطق کوهســتانی این است که این عزیزان از خدمات رفاهی و بهداشتی محروم هستند و اگر خداینکرده یک زن بخواهد زایمان کند شاید وسط راه هم خودش و هم نوزادش تلف بشود. لذا مسئوالن دستور میدهند در جاهایی خانه بهداشت بگذارند که ما بتوانیم در مسیر مستقیم خودمان کار و تالش بکنیم تا بتوانیم آن بیمار را برسانیم به مقصد. بههرحال من میخواهم بگویم رادیو نقشی مهم دارد و من این افتخار را دارم که روزبهروز در روستاها شنوندههای برنامه»راهی به آبادی« رادیو ایران را بیشتر و بیشتر میکنم. در بعضی از مواقع مسئوالن توجه ویژهای به رفع مشکالت نشان دادهاند و بعضیاوقات هم ممکن است نتوانند، ولی وظیفه و رسالت من است که اعالم بکنم و خوشبختانه خیلی از جاها این اتفاقات افتاده است. بیماری کرونا که همهگیر شــد ما به دیدار خیلی از عزیزان دستاندرکار سالمت بهداشــت و خانههای بهداشت یا مکانهای تزریق واکسن رفتیم و گزارش گرفتیم و آنان خیلی از کار ما خرســند شدند. سنجری در خصوص گزارش از روستاها میگوید: من میخواهم بگویم که این کار خیلی کار سختی است و شما ساعت هفت صبح ناشتایی نخورده در فصلهای مختلف ســال راه بیفتی و بروی و گزارش تهیه کنی. تا امروز این توفیق را داشته و توانستهام که این گزارشها را بگیرم و این گزارشها خیلی خوب و موثر بوده است و خیلی از مخاطبان آن را دوست دارند. عکس در حین گزارش رادیویی او ادامه میدهد: گاهی شده برای تهیه گزارش به جایی رفتهام که تا زانو پر از گلوالی بوده وپیرمردی در آنجا مشغول کار بوده است. باهاش مصاحبه کرده و عکس گرفتهام. یکی از کارهای قشنگی که من انجام میدهم این است که عکس میگیرم و مستند کار میکنم. ســنجری تصریح میکنــد: میتوانم بهجرئت بگویــم، یکی از برنامههای پرشنونده رادیو ایران برنامه»راهی به آبادی« است. او ادامه میدهد: خیلی از آدمها من را میشناســند از استاندار و فرماندار گرفته تا دهیار. چون بیش از 40 ســال است که در رادیو کارکردهام.40 ســال عمر کمی نیســت و این توفیقی است که با ً از این بابت خرسند هستم. مردم میتوانم ارتباط برقرار کنم و واقعا او خطاب به جوانانی که میخواهند کار اجرا و گزارشــگری را ادامه بدهند میگوید: شما باید برای تهیه گزارش برای مردمی کار کنی که ولینعمت ما هستند. وقتیکه عباس سنجری 200 کیلومتر راه میرود، میرســد به یک روســتا و میبیند که عزیزانی هستند که مشــغول کار هستند. همانجا میکروفون را میگیرد و برنامه تهیه میشود. سنجری میگوید: من عاشق کارم هستم. انسانی که عاشق کارش باشد راههای سخت را طی میکند. او به تماسهایی که گاهی حین تهیه گزارش مدیر شــبکه با او میگیرد اشاره میکند و میگوید: از اینکه مدیران شبکه با من تماس میگیرند و من را سر ذوق میآورند خیلی خوشحال میشوم. وقتی کسی مدیر خوبی داشته باشد بهطور یقین میتواند کار انجام بدهد. او در پایان خاطرنشان میکند: تقاضای من از مسئوالن رادیو این است که در بعضی جاها آنتن نداریم و عزیزان صدای ما را نمیشنوند. خیلی از عزیزان ناراحت میشــوند و میگویند ما نمیتوانیم»راهی بــه آبادی« را گوش کنیــم. خواهش میکنم کاری کنید که همه هموطنها بتوانند برنامه رادیــو ایران،بهویژه»راهی به آبادی« را در روستاها بشنوند. بیان ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری راضیــه حســینعلی، تهیهکننــده جوان برنامه»راهی به آبادی« که افتخارات زیادی در جشــنوارههای بینالمللــی رادیو، آســیا - اقیانوسیه )ABU )نانو و جشنوارههای کشوری کسب کرده اســت، میگوید: این برنامه به معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری روستاها میپردازد. با توجه به اینکه روستاها در اقتصاد ما نقشی مؤثر دارند، ولی خیلی به آنها توجهی نمیشود ما در هر قسمت برنامه، روستایی را معرفی میکنیم. البته به خاطر شیوع ویروس کرونا این مهم محدود به اطراف استان تهران شده است، ولی قبل از همهگیری کرونا گزارشگر برنامه به همه روستاها اعزام میشد و گزارش میگرفت. او معرفی کشاورزان و دامداران موفق، همچنین افراد موفق روستاها، جاذبههای گردشگری، محصوالت و صنایعدستی و اشتغالزاییهایی ویژه روســتاها را از مهمترین اهداف برنامه میداند و میگوید: اگر روستاییان مشکلی داشته باشند، ما مشکل آنان را به مسئوالن انتقال ً از زمان شیوع ویروس میدهیم. حســینعلی تصریح میکند: اتفاقا کرونا، روســتاها خیلی خوب عمل کردهاند و خود روستاییان به هم کمک میکنند. آنان در زمان بروز مشکالت معیشتی یا بیماری به هم کمک میکنند واین همدلیها در روستاها وجود دارد و ما اینها را هم پوشش میدهیم. حسینعلی با اشاره به موضوع واکسیناسیون ادامه میدهد: خدمات خانههای بهداشت و آزمایشهایی که انجام میدهند در روستاها رایگان است
تنظیم کننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
راهی به آبادی