زنگ ایمنی چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 120

رادیو ایران

زنگ ايمني

زنگ ایمنی

ویژه سراسری مانور زلزله

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9

مدت برنامه:120

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
زنگ ایمنی