آینده روشن 30 اردیبهشت از ساعت 14:45 به مدت 15

رادیو ایران

آينده روشن

آینده روشن

جمعیت و نسبت آن با پیشرفت ایران با تكیه بر اقتصاد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 30 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 14:45

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آینده روشن