دلخنده 4دی از ساعت 22:05 به مدت 40

رادیو ایران

دلخنده

دلخنده

طنز اجتماعی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 4دی

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دلخنده