فرزند ملت 8 شهریور از ساعت 17:10 به مدت 20

رادیو ایران

فرزند ملت

فرزند ملت

ترور دولتمردان رجایی و باهنر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 8 شهریور

ساعت پخش برنامه: 17:10

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فرزند ملت