29 اسفند از ساعت 14:45 به مدت 15

رادیو ایران

عبور از مه

عبور از مه

برررسی توانایی بومی صنعت نفت ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 29 اسفند

ساعت پخش برنامه: 14:45

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عبور از مه