بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

حوادث داخلی آمریكا و افول قدرت این كشور در حوزه بین الملل

آمریكا از درون جامعه نیز دچار تهدید است

موضوع برنامه: حوادث داخلی آمریكا و افول قدرت این كشور در حوزه بین الملل /
كارشناس: سید جوادهاشمی پژوهشگر مسائل آمریكا / دكتر بهرامی كارشناس

1396/06/04
|
09:27
دسترسی سریع
بحث روز