بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

حضور مردم در انتخابات امید به آینده را نشان می دهد

حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پشتوانه ای برای ثبات و امنیت ملی

موضوع برنامه بحث روز: حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پشتوانه ای برای ثبات و امنیت ملی
كارشناسان: دكتر علی الهی و محمد جواد محمودی
بشنویم

1396/02/12
|
15:49
دسترسی سریع
بحث روز