صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

واژه هایی که با اصطلاح تکنیک ساخته شده است

کارشناس: شیما شریفی عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مرتبط با این