به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

باد، نشانه ای از طرف خدا و حقیقتی از گردش روزگار

در تمام فصول نشانه های خدا دیده می شود، یكی از این آیات، باد و نسیمی است كه می بینیم ...

نشانه های خدا را وقتی در قرآن می خوانیم در حقیقت این نشانه ها جلوی چشم ماست و در تمام فصول دیده می شوند، یكی از این آیات باد و نسیمی است كه می بینیم.
آن چیزی كه منجر به فتح قاره آمریكا شد باد بود و این باد تاثیرگذار است و این باد باعث می شود كه زمین های خشك از آب باران بهره مند می شوند.
خدا می گوید دقت كنید این گردش وجود دارد اما یك روز باید نسبت به آنچه انجام می دهیم پاسخگو باشیم.
سوره مباركه ذاریات با تلاوت استاد مصطفی اسماعیل ...
به رنگ خدا را می شنویم :

1397/11/06
|
12:25
دسترسی سریع
به رنگ خدا