گلریز وكیلی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

گلریز وكیلی

گلریز وكیلی طباطبایی
متولد 64/11/5
كارشناسی ارشد ارتباطات گرایش تبلیغات و بازاریابی از دانشگاه صدا و سیما
از كودكی به عنوان گوینده در برنامه سلام كوچولو شركت داشت و از سال 1382 در تولید و ساخت برنامه های گروه خانواده همكاری كرده است.
از سال 1389 به عنوان سردبیر برنامه شب بخیر كوچولو بوده و از سال 93 تهیه كنندگی این برنامه را نیز انجام می دهد.
در حال حاضر در گروه جامعه رادیو ایران مشغول به كار است.

دسترسی سریع