حسین نافذ عارفی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

حسین نافذ عارفی

حسین نافذ عارفی(كارشناسی متولد سال1359)
سوابق و موفقیت :

• از سال 1377ورود به سازمان
• از سال 1380 شروع تهیه كنندگی
• 21 سال سابقه برنامه سازی در رادیو
• ویژگی برنامه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی

دسترسی سریع