ریحانه یزدان دوست

حوزه تخصصی: تاریخ و فرهنگ

ریحانه یزدان دوست

- برنامه های فعلی: دیروزنامه، روی دیگر تاریخ، تاریخ ایران
- برنامه هایی مهم در رادیو : برنامه هایی چون پذیرایی، شوقستان، دیروزنامه، حوض نقره، كافه هنر
- موفقیت ها و دستاوردها: جایزه جشنواره های هشتم و نهم، برنامه ی زیرگذر طنز

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع