عاطفه اقتداری

حوزه تخصصی: اجتماعی، فرهنگی

تهیه كننده، سردبیر و نویسنده

برنامه های فعلی:
- برنامه «سلام ایران» مجله صبحگاهی رادیو ایران (اطلاع رسانی)
- برنامه «شناسا» (گفت و محور با رویكرد چالشی)
- برنامه «نگاه روز» ( گفت و محور با رویكرد چالشی)
- برنامه «میزبان» ( گفت و گو محور با رویكرد چالشی)
- برنامه «خونه به خونه» (سردبیری) طنز اجتماعی
- برنامه «خانه كوچك ما» (سردبیری) مسائل خانواده
- تهیه كننده برنامه «عصر دلچسب» ( برنامه عصرگاهی پنج شنبه) با رویكرد طنز و سرگرمی
- نویسندگی برنامه «ایران در گذر زمان» ( تاریخ ایران به صورت نمایشی و تحقیقی)
- نویسنده و سردبیر «راز نام ها» معنای اسامی ایرانیان (با رویكرد ادبی)
- تهیه كننده «ایران را بشنویم» ( مرور جذاب ترین برنامه های پخش شده در طول هفته)
- تهیه كننده برنامه «امتحان شو» ( مسابقه علمی و تفریحی)

دسترسی سریع