عاطفه بنایی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

تهیه كننده

عاطفه بنایی (كارشناسی متولد سال1362)
سوابق و موفقیت ها »:

• سال 1381 ورود به سازمان
• از سال 1383 شروع تهیه كنندگی
• جشنواره نانو تهیه كننده برتر
• نفر سوم مشاغل پخش در بخش فیچر موسیقی
• تهیه كننده برنامه نمودار

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع